Annonser

Bli fadder

MC Reklam

WHF

Vårdkompetens i Värmland

Därför är ekologisk mat bättre för miljön

Mat & dryck, Samhälle & Näringsliv: 2015-02-19 09:02

Därför är ekologisk mat bättre för miljön
Miljön mår bra av ekologiskt jordbruk.

Det är ett faktum. Men varför är det så? Jo, det beror på att ekologiskt jordbruk är ett heltäckande system där alla delar samarbetar på naturens villkor. Då mår vattnet och jorden bra och fåglar, insekter och småkryp lever och frodas. På KRAV-gården är produktionen ekologisk.

Vattenkvalitet
När du handlar KRAV-märkt slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska bekämpningsmedel. Idag vet forskarna att bekämpningsmedel som kommer ut i naturen kan ge växter och djur nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning, försämrad fröbildning med mera. Forskarna vet också att bekämp­nings­­medlen läcker från åkern till sjöar och vattendrag. Naturvårdsverkets prover visar att det finns bekämpningsmedelsrester i våra vattendrag och att de även kan spridas till regnvatten och grundvatten.

Även vårt dricksvatten har drabbats. Rester av bekämpningsmedel har hit­tats i många dricksvat­tentäkter. Katastrofala läckage från fabriker som tillverkar bekämpnings­medel har också förekommit på olika håll i världen.

Mångfald
Bönderna sprutar framför allt mot o­gräs, men också mot insekter och ska­de­­svam­par. Ogrä­­­sen påverkas givetvis av o­gräs­­med­len, det är ju mening­en. I konventionella sädesfält ser du där­för väldigt få blom­man­de ogräs. Det är en av orsakerna till att ett fyrtiotal ogräsarter som hör hemma i den svenska åkern finns med i den så kallade Rödlistan. De är hotade eller kräver särskild hänsyn för att överleva på sikt.

Besöker du en KRAV-gård ser du många fler blommor. Det är bland annat därför som skördarna ofta blir lägre, men å andra sidan får bin och andra insekter fler blommor att besöka.Om det finns fler insekter på den ekologiska gården får du antagligen också bekanta dig med fler spindlar och näbbmöss. Ja, du kanske också träffar på andra insektsätare som fladdermöss och ödlor.

Säkerligen får du också se många fåglar. Sånglärkan är till exempel vanligare på ekologiska fält än på konventionella, enligt en engelsk undersökning. Ska man generalisera kan man säga att mångfalden av liv blir större i det KRAV-godkända lantbruket.

Glädjande är då att mer mark blir KRAV-godkänd, och att du idag även kan se blommande diken längs konventionella åkrar där bönderna lämnat en obesprutad zon. Många djur som fjärilar, trollsländor och grodor lever i dessa miljöer.

Vad gör då myndigheterna? Jo, de har satsat på att besprutningen ska minska. Trots det har utvecklingen de senaste åren gått åt motsatt håll. De åkrar som besprutas får idag dubbelt så många behandlingar som i början av 90-talet. Utgår man från försäljningssiffrorna spreds 1,8 miljoner kilo aktiv substans inom jordbruk och trädgårdsodling under år 2012*.

GMO
Ett annat orosmoment som är kopplat till arternas utveckling och överlevnad är att genmodifierade organismer (GMO) sprids ut i naturen. Idag vet ingen vad det kan leda till. KRAV-bonden använder därför inte GMO i sin produktion.

Övergödning
Du har säkert hört talas om algblom­ning i övergödda hav och sjöar. Kanske vet du också att läckaget av växtnäring från åkrarna är en av orsakerna. Via diken förs näringsrikt vatten ut i vattendrag och sjöar för att så småningom nå havet.

Kväve är ett av de näringsämnen som läcker ut. Samtidigt behöver växterna detta ämne som är en viktig beståndsdel i deras celler. Det är därför som konventionella bönder konst­gödslar med kväve, det ger höga skördar.

Nu skulle man kunna tro att läckaget av kväve från åkern beror på att själva konstgödseln rinner bort, men så är det sällan. Det vanliga är att växterna tar upp konstgödseln. Läckaget kommer först senare, efter skörden, från rötter och stubb som lämnats kvar på åkern. När dessa mullbildande växt­rester förmultnar frigörs nämligen deras naturliga innehåll av kväve. Så kommer höstregnen och sköljer igenom marken och då kan kväveläckaget bli stort från såväl ekologiska som konventionella åkrar. Kortsiktigt har det därför inte så stor betydelse för kväveläckaget om du handlar KRAV-märkt eller ej. Det har det däremot i ett längre perspektiv. Dels blir KRAV-bönderna allt duktigare på att hålla det frigjorda kvävet kvar i marken, så att nästa gröda kan ta upp det. En ekologisk bonde kan ju inte ersätta bortrunnet kväve med konst­gödselkväve. Dels kan ett ökat KRAV-godkänt jordbruk rätta till följande tokiga omständighet:

På en del håll i Sverige, bland annat i Halland, finns fler kor och grisar än vad åkerjorden kan föda. Till dem transporteras fodersäd från andra områden i landet där det finns många gårdar som saknar djur. Ett sådant område är Närke.

Vi tar grisproduktionen som exempel. Hallandsgrisarnas gödsel innehåller näringsämnet kväve. Kvävet kommer från den säd de ätit och denna säd i sin tur har fått näring från åkern i Närke. Dit borde därför gödseln föras tillbaka. Men så långa transporter av gödseln vore ekonomiskt och energi­mässigt vansinne. Närkebonden ger därför sin åker konstgödsel och i Halland får åkrarna lätt för mycket svingödsel. Så kommer det sig att konstgödseln i Närke ger kväveläckage från svingödsel i Halland. Det är inte ett hållbart jordbruk.

KRAV-bonden strävar efter att odla djurens foder på den egna gården. Genom att köpa KRAV- märkt mat hjälper du därför till att utveckla ett svenskt jordbruk som har en balans mellan djurhållning och sädesodling. Ett sådant jordbruk skulle läcka mindre kväve.

Klimat
Genom att handla KRAV-märkt gör du också en insats för klimatet. Att konstgödsel inte får användas innebär mindre utsläpp av växthusgaser bland annat genom att man slipper de stora mängder energi som går åt för att framställa och transportera konstgödselkväve. Att KRAV-djuren äter mycket gräs och klöver och att en stor del av deras foder odlas på den egna gården leder också till mindre utsläpp av växthusgaser. KRAV har också antagit särskilda regler för klimatet. Ett exempel är att uppvärmningen av större växthus ska ske med minst 80 procent förnyelsebar energi.

Bördighet
Grönsaker växer bra i mörk och fet jord. I den finns mycket mull som är näringsrik. Mullen håller också kvar värme och vatten och den ger marken en stabilitet som minskar risken för att de tunga maskinerna ska packa den för hårt.

Det tar lång tid att bygga upp en bra mullsammansättning i en åker. Därför är det tråkigt att mullhalten minskat på många kreaturslösa konventionella gårdar under 1900-talet. Resultatet har blivit att bönderna fått öka konstgödslingen för att få samma skörd.

När du handlar KRAV-märkt gynnar du ett jordbruk som inte gödslar växterna med snabbverkande konstgödsel. Den ekologiska bonden gödslar istället själva marken med djurgödsel och nedbrukade växtrester. Det förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken. Dessutom odlar den ekologiska bonden mer klöver och gräs som stabiliserar jorden och ger mull.

Jordens bördighet är också beroen­de av att det finns ett rikt liv i marken. Flertalet undersökningar av mängden daggmaskar och andra smådjur visar också att den ekologiska odlingen gynnar dem.Att undvika konstgödselfosfor är bra också därför att fosfortillgångarna i världen är begränsade, och det är inte bra att vi är beroende av ändliga resurser.

Kunskap
Till sist, genom att handla KRAV-märkt, gynnar du människans möjligheter att försörja sig i framtiden. Idag saknas nämligen mycket kunskap om hur marken ska kunna odlas på ett sätt som är hållbart i längden.

Världsbefolkningen växer, men inte åkerarealen. I framtiden måste vi därför kunna odla ännu mer mat på samma yta – förmodligen utan den då dyra bristvaran olja. Därför är det mycket betydelsefullt med ett ekologiskt jordbruk som utvecklar kunskapen om hur stora mängder mat ska kunna framställas på ett energisnålt sätt med hjälp av naturens egna resurser.

Du får mer med KRAV
KRAVs regler har ett starkare skydd mot växtnäringsläckage och förstärker skyddet av den biologiska mångfalden jämfört med EUs minimiregler för ekologisk produktion.

Källa: krav.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulla@torsbybladet.se